uvod

Návod k použití aplikace

Testové oblasti

testy

Aplikace se skládá z 15 tematických oblastí (např. vyjmenovaná slova, slovesa…), z nichž každá obsahuje jednu nebo více úrovní obtížnosti. Po 10 zodpovězených otázkách se zobrazí výsledky testu. Teprve po dokončení opravy chybných odpovědí testu se započítají body správných odpovědí.

vysledky

Pokud s přípravou začínáte, vyberte si jednu z horních tematických oblastí a začněte od nejnižší úrovně. urovne Jestliže splníte test bez chyby, přesuňte se na vyšší úroveň kliknutím na ikonku úrovně (v testech vpravo nahoře) nebo zatrhnutím příslušného okna v nastavení. nastaveni

nastaveni

Jakmile se dostanete do úrovně, ve které chybujete, procvičujte ji tak dlouho, dokud 2x po sobě neuděláte test bez chyby. Pak se teprve přesuňte na úroveň vyšší.

Pro začátek doporučujeme v nastavení povypínat tematické oblasti, které umíte nebo které zatím procvičovat nechcete. Zároveň se Vám tím vypnou i v souhrnném Mix testu. Opětovným zapnutím se tam znovu objeví.

Některé úrovně nejsou typickým testem, ale slouží k seznámení dětí s látkou nebo k vysvětlení jevu. Není to ale pravidlo. Děti látku většinou dobře znají, potřebují ji především procvičovat, procvičovat, procvičovat.

Detailní popis konkrétních úrovní jednotlivých testových oblastí naleznete v Přehledu testových oblastí.

Odměny

Nasbírané body slouží jako motivace pro dítě a je možné je proměnit za krmivo pro zvířátko a nebo k získání zvířátka nového. Odměny najdete pod ikonou dárku darek vlevo na hlavní obrazovce.

odmeny

Mix test

Pokud chcete procvičit zvládnuté učivo z více tematických oblastí současně, můžete využít Mix testu. Mix test je komplexní velký test sestavený z aktivních testů ve zvolené úrovni. Při zapnutí všech testových oblastí se v zadání sestaví až 46 otázek.

Evidence chyb dítěte

Aplikace při testování ukládá konkrétní výrazy, ve kterých dítě udělalo chybu. Můžete si je prohlédnout pod ikonou lupy lupa a zaměřit se tak přímo na oblasti, které ještě potřebují procvičit.

Upozorňování

Děti si mohou nastavit nastaveni denní připomínání v čase, který jim pro procvičování nejlépe vyhovuje. Aplikace se v nastavený čas dítěti připomene upozorněním na telefonu, tabletu nebo hodinkách.

nastavení

Rodičovský dohled

Aplikace umožňuje sledovat aktivitu dítěte a statistiku jeho úspěšnosti při testech. Po vyplnění e-mailu v nastavení nastaveni dostane rodič informaci o tom, jak se daný den dítěti dařilo.

Tipy

Některé málo používané výrazy nebo jevy jsou vysvětlovány přímo v testu. Podrobné vysvětlení obtížnějších výrazů si můžete také prohlédnout pod ikonou otazníku. otaznik

Pokud výraz v testu obsahuje více jevů k doplnění, je možné dotknutím se již vyplněného místa chybnou odpověď smazat a vyplnit znovu.

I když to není na první pohled vidět, data v aplikaci jsou poměrně hodně obsáhlá. Díky tomu si dítě procvičováním zapamatuje především pravidla a nikoli pouze jednotlivá slova, která máme v testech použita (pokud to není žádoucí). Navzdory tomu, že aplikace byla vytvořena a kontrolována kvalifikovanými pedagogy, tím, že jsou testy do jisté míry generovány náhodně, může dojít k nečekaným situacím a kontextům. Aplikace byla proti těmto jevům otestována, pokud ale přesto chybu nebo překlep objevíte, děkujeme, že nám dáte vědět a pomůžete tím zlepšit její kvalitu.

Přehled testových oblastí

testová oblastúroveňpopis úrovně - barva textu označuje úroveň pro 5. ročník ZŠ
vyjmenovaná slova
1vyjmenovaná slova po b
2vyjmenovaná slova po l
3vyjmenovaná slova po m
4vyjmenovaná slova po p
5vyjmenovaná slova po s
6vyjmenovaná slova po v
7vyjmenovaná slova po z
8základní vyjmenovaná slova po b, f, l, m, p, s, v, z
9základní a příbuzná vyjmenovaná slova po b, f, l, m, p, s, v, z
u/ú/ů
1základní procvičování u, ú, ů
2u/ú/ů včetně výrazů s ú po předponě
3naučná úroveň - výjimky a cizí slova s u, ú
4mix všech předchozích úrovní
ě/ně/je
1naučná úroveň - zájmeno já
2naučná úroveň - pě
3slova s bě, pě, vě, mě, bje, vje, mně
velká písmena
1jednoduché procvičování psaní velkých písmen u měst a jmen
2naučná úroveň - kompletní přehled s vysvětlením všech jevů ve velkých písmenech
3procvičení základních pravidel psaní velkých písmen
4pokročilé procvičení komplikovanějších jevů (přesah do vyšších ročníků)
5správné psaní titulů
6mix předchozích úrovní
slovesa
1naučná úroveň - shoda podmětu s přísudkem
2procvičení jednoduché shody podmětu s přísudkem
3komplexní procvičení jednoduché shody podmětu s přísudkem zároveň s doplňováním dalších gramatických jevů (i, y, ě, ú...)
4naučná úroveň - shoda u několikanásobného podmětu
5procvičování shody u několikanásobného podmětu
6mix předchozích úrovní
přídavná jména
1naučná úroveň - mladý, jarní
2procvičení vzorů jarní a mladý v základním tvaru
3procvičení vzorů jarní a mladý u skloňovaných výrazů
4naučná úroveň - otcův, matčin
5procvičení vzorů otcův, matčin
6mix předchozích úrovní - mladý, jarní, otcův, matčin
7naučná úroveň - dějová, účelová přídavní jména
8procvičení - dějová, účelová přídavná jména
9mix všech předchozích úrovní
souhlásky
1obtížné souhlásky u častých slov
2obtížné souhlásky u méně častých slov
3obtížné souhlásky u vzácně se vyskytujících slov
4mix všech předchozích úrovní
s/z
1základní procvičování slov s předponou s- a z-
2předchozí úroveň doplněná o stejně znějící dvojice se s- a z-
3procvičování předchozích úrovní a navíc archaické výrazy
zájmena
1rozpoznávání zájmen v textu
2určování druhů zájmen
3skloňování zájmena ona, náš
4rozpoznávání užití sebou a s sebou
5správné používání zájmena svůj
6mix všech předchozích úrovní
číslovky
1správný zápis číslovek
2určování druhů číslovek
3určování druhů číslovek II - záporné otázky
4mix všech předchozích úrovní
dva oba
1nácvik skloňování číslovky 2
2nácvik skloňování slov s pozůstatky duálu
3mix všech předchozích úrovní
hledání chyb
1rozpoznávání chyb v textu - čerpá jevy ze všech testových oblastí
pády
1nácvik pádových otázek
2nácvik pádových otázek II
3nácvik pádových otázek III
4nácvik pádů na jednoduchých slovech
5nácvik pádů na větných celcích
přísloví
1vysvětlení základních přísloví
2přidání vysvětlení dalších častých přísloví
3přidání vysvětlení méně častých přísloví
4doplňování základních přísloví
5přidáno doplňování častých přísloví
6přidáno doplňování méně častých přísloví
7mix všech předchozích úrovní
mix test
1zobrazí náhodné otázky vybrané ze zapnutých testových oblastí

Screen Screen Screen
Screen Screen Screen
Screen Screen Screen

Pokud nám budete chtít cokoli sdělit, kontaktujte nás prosím na HARA.applications@gmail.com